rescheduling

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[صنعت] زمانبندی مجدد - در کنترل پروژه ها، پس از گذشت مدتی از آغاز پروژه ها لازم است تا با زمانبندی مجدد پروژه، وضعیت پروژه و زمان اتمام پروژه و زمانبندی جدید فعالیت ها با توجه به شرایط جدید و نحوه پیشرفت پروژه تعیین گردد.

معنی یا پیشنهاد شما