repulsed by

پیشنهاد کاربران

از چیزی بد آمدن و حال بهم خوردن

مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما