replicative

شبکه مترجمین ایران

به انگلیسی

• of replication, of duplication, of reproduction

پیشنهاد کاربران

تکرار کننده
تکرارپذیری
مبتنی بر تکثیر
replicative ( زیست‏شناسی )
واژه مصوب: همتاشده
تعریف: 1. مربوط به همتاسازی|||2. ویژگی آنچه در فرایند همتاسازی شرکت کرده است|||متـ . همتاساختی
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما