reperfusion

پیشنهاد کاربران

ترمیم خون رسانی به یک عضو ( مانند مغز یا قلب ) پس از وقفه گذرای عدم خون رسانی ناشی از لخته سرگردان در رگ.
گردش مجدد خون در بستر عروق بافتی
خونرسانی مجدد
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما