reperfusion

پیشنهاد کاربران

گردش مجدد خون در بستر عروق بافتی
خونرسانی مجدد
ترمیم خون رسانی به یک عضو ( مانند مغز یا قلب ) پس از وقفه گذرای عدم خون رسانی ناشی از لخته سرگردان در رگ.

بپرس