remove spots

تخصصی

[کامپیوتر] پاک کننده ی لکه ها - فیلتر عکاسی که لکه ها را از عکسها و تصاویر پاک می کند. به طور فنی، این فیلتر تمام گرههای سلول تصویری را که از اندازه مشخصی پایین تر باشند، حذف می کند؛ اگر چه ممکن است جزئیات تصویر نیز از بین برود.

معنی یا پیشنهاد شما