relative time

تخصصی

[زمین شناسی] زمان نسبی - زمان زمین شناختی تعیین شده توسط قرار گرفتن رخدادها در نظم زمانی رخداد خصوصاً زمان تعیین شده توسط تکامل آلی یا اصل روی هم قرارگیری لایه ها. مقایسه شود با: زمان مطلق، زمان فسیلی.

معنی یا پیشنهاد شما