relative permeability or permeability or permeability

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] تراوایی نسبی - توانایی نسبی یک سنگ در عبور دادن سیالات از خود

معنی یا پیشنهاد شما