rejection wave or rejection surge or rejection surge

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] موج برگشتی

معنی یا پیشنهاد شما