rejection band

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[برق و الکترونیک] باند پس زنی باندی از بسامدهای کمتر از بسامد قطع موجبر تک رسانایی .

ارتباط محتوایی

بررسی تخصصی[برق و الکترونیک] باند پس زنی باندی از بسامدهای کمتر از بسامد قطع موجبر تک رسانایی .
معنی rejection band، مفهوم rejection band، تعریف rejection band، معرفی rejection band، rejection band چیست، rejection band یعنی چی، rejection band یعنی چه
برچسب ها: انگلیسی به فارسی، انگلیسی به فارسی با حرف r، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف r
کلمه بعدی: rejection number
اشتباه تایپی: قثتثزفهخد ذشدی
آوا: /رجکتیون بند/
عکس rejection band : در گوگل

معنی یا پیشنهاد شما