regressive reef

تخصصی

[زمین شناسی] ریف پس رونده - یک از دسته ریفهای نزدیک ساحل یا زیست کومه هایی که بر روی نهشته های حوضه ای در حین بالا آمدگی یک خشکی بزرگ یا پایین رفتن سطح آب دریا آشکار شده است و کمابیش موازی با ساحل رشد کرده است. (لینک 1950). - مقایسه شود با: ریف پیش رونده.

پیشنهاد کاربران

regressive reef ( اقیانوس شناسی )
واژه مصوب: آب سنگ پسرَفتی
تعریف: هریک از مجموعه آب سنگ های پیش ساحلی ( nearshore ) که در هنگام کاهش سطح آب یا افزایش سطح خشکی بر روی نهشته های حوضه شکل می گیرد

بپرس