regression equation

تخصصی

[زمین شناسی] معادله همبستگی - معادله ای از منحنی رگرسیون که بطور تجربی قابل تعیین است. مثلاً یک رابطه تقریبی و معمولاً خطی که دو یا چند مقدار را بهم مرتبط می کند و از ضریب همبستگی مشتق می شود.
[ریاضیات] رابطه ی رگرسیون، معادله ی رگرسیون
[پلیمر] معادله برگشت

پیشنهاد کاربران

بپرس