regosol


خاک کشاورزی،آمیزخاک،ریگوزول

تخصصی

[زمین شناسی] یک گروه خاک بزرگ که در سال 1949 معرفی شد و گروهی غیرمنطقه ای از خاکهایی است که از نهشته های عمیق و تحکیم نیافته ایجاد می شود و افق های زایشی مجزایی ندارد. (تورب و اسمیت 1949). بیشتر این خاکها امروزه به عنوان پزامنتها، اورشتها و آندپتها رده بندی می شوند.

پیشنهاد کاربران

بپرس