regolith or mantle rock or mantle rock or rhegolith

دارالترجمه ر.س.م.ی کاج

تخصصی

[زمین شناسی] ذرات سنگ پوش، سنگ پوش، رگولیت، گرد و غبار - - یک اصطلاح کلی برای لایه ای یا پوششی از مواد سنگی آواری و تحکیم نیافته، چه بازماندی و یا حمل شده و با خصوصیات بشدت متفاوت، که تقریباً در هر جایی سطح زمین را تشکیل می دهد و بر روی سنگ بستر قرار می گیرند و آن را می پوشاند. این رگولیت شامل آوارهای سنگی از تمام انواع، خاکستر آتشفشانی، راند یخچالی، آبرفت، نهشته های لُس و بادی، تجمعات گیاهی و خاک می باشد. این اصطلاح توسط مریل (1897) ابداع شد. - * لایه نازکی از سنگ های خرد شده و کانی ها است که سطح زمین را می پوشانند. فعالیتهای بیولوژیکی و حضور آب نیز به تشکیل سنگپوش ها که حاصل از هوازدگی شیمیایی و فیزیکی سنگهای سطحی می باشند، کمک می کنند. در بیشتر سیارات، هوازدگی فیزیکی حاصل از برخورد اجرام آسمانی، عمده ترین فرایندی است که باعث تشکیل سنگپوش می شود. - ریشه کلمه: یونانی پوشش، سنگ. - نیز ببینید: سنگ پوش ماه. - مترادف: گوشته (زمین شناسی). خاک (زمین شناسی مهندسی). سنگ گوشته. گوشته یا پوشش سنگی. روباره. - نیز نوشته می شود: rhegolith. -

معنی یا پیشنهاد شما