regmaglypt or piezoglypt or piezoglypt or pezograph

تخصصی

[زمین شناسی] هر کدام از انواع متعدد فرورفتگی ها مشخصه کوچک و واضح یا گودال هایی بر روی سطح شخانه ها که بشدت شبیه اثرات سرانگشت در گل نرم است. این فرورفتگی ها چند ضلعی، گرد و بادامی شکل یا بیضوی هستند. قطر آنها از چند میلی متر تا چندین سانتی متر متغیر است. - مترادف: pezograph, piezoglypt.

پیشنهاد کاربران

بپرس