register punch

دارالترجمه ر.س.م.ی کاج

تخصصی

[زمین شناسی] مهر ثبت - وسیله استفاده شده در سیستم های ثبت مهر برای بدست آوردن کپی هایی از مواد نقشه برداری را گویند. طراحی های مختلفی وجود دارد، از یک مهر ساده دستی تا سیستم های خودکار پرجزئیات که توسط خلا در حین ایجاد هم زمان سوراخ های متعدد کار می کند. سوراخ های ایجاد شده ممکن است گرد و شکافی و در اندازه های مختلف و آرایش های فضایی متنوعی نشان دهند. - مقایسه شود با: punch register ثبت مهری.

معنی یا پیشنهاد شما