regional unconformity or unconformity or unconformity

دارالترجمه ر.س.م.ی کاج

تخصصی

[زمین شناسی] ناپیوستگی ناحیه ای - ناپیوستگی که بطور پیوسته در یک ناحیه وسیع گسترش می یابد. این ناپیوستگی می تواند در سراسر قاره گسترده شود و معمولاً نشان دهنده یک دوره نسبتاً طولانی است. مقایسه شود با: ناپیوستگی محلی.

معنی یا پیشنهاد شما