regional research laboratory or rrl or rrl

تخصصی

[زمین شناسی] مجموعه ای از مراکز تحقیقاتی در انگلستان که برای انجام تحقیقات مربوط به gis و تشریح کاربردهای عملی آن ایجاد شده است.(rrl)

پیشنهاد کاربران

بپرس