regional metasomatism or metasomatism or metasomatism

تخصصی

[زمین شناسی] متاسوماتیسم ناحیه ای - فرآیندهای متاسوماتیکی را که نواحی وسیعی را متاثر می کنند. مقایسه شود با: دگرگونی مجاورتی.

پیشنهاد کاربران

بپرس