regional metasomatism or metasomatism or metasomatism

دارالترجمه ر.س.م.ی کاج

تخصصی

[زمین شناسی] متاسوماتیسم ناحیه ای - فرآیندهای متاسوماتیکی را که نواحی وسیعی را متاثر می کنند. مقایسه شود با: دگرگونی مجاورتی.

معنی یا پیشنهاد شما