regimen stream

دارالترجمه ر.س.م.ی کاج

تخصصی

[زمین شناسی] رود رژیمی - رودی که دارای مرز متغیر (فرسایش پذیر) است که حداقل بخشی از مرز خود را از بار حمل شده نشان می دهد که فرآیند را در مناطق مختلف و زمانهای متفاوت در یک روش متعادل یا متناوب انجام می دهد. (بلنچ 1957). - مقایسه شود با: رود متعادل.

معنی یا پیشنهاد شما