regens

پیشنهاد کاربران

در زبانشناسی بویژه در شاخه فیلولوژی regens می توان به معنی مضاف
در حالت ملکی ( دارندگی ) ترگمان کرد

بپرس