regenerated mud

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[نفت] گل اعاده شده

معنی یا پیشنهاد شما