reg

/ˈreɡ//redʒ/

(مخفف: regulation) مقررات، قانون، هنگ، ناحیه، ثبت شده، متصدی نام نویسی، قانون مخفف: هنگ مخفف: ناحیه مخفف: ثبت شده مخفف: متصدی نامنویسی مخفف: معمولی، متعارفی
دارالترجمه ر.س.م.ی کاج

بررسی کلمه

اختصار ( abbreviation )
• : تعریف: abbreviation of "regular."
اختصار ( abbreviation )
• : تعریف: abbreviation of "registered."
اختصار ( abbreviation )
• : تعریف: abbreviation of "regulation."

جمله های نمونه

1. Reg took it upon himself to hand the press a list of names.
[ترجمه گوگل]رگ بر عهده گرفت که فهرستی از اسامی را به مطبوعات تحویل دهد
[ترجمه ترگمان]رگ آن را به دست گرفت و لیست اسامی را به دست گرفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Reg is being very nice all of a sudden. What's his game?
[ترجمه گوگل]رگ یکدفعه خیلی خوب می شود بازیش چیه
[ترجمه ترگمان] کل یه دفعه داره خیلی خوب میشه بازی اون چیه؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Reg and Maggie Green have been recognized internationally for such a generous act.
[ترجمه گوگل]رگ و مگی گرین به خاطر چنین اقدام سخاوتمندانه ای در سطح بین المللی شناخته شده اند
[ترجمه ترگمان]رگ و مگی گرین به خاطر چنین اقدام سخاوتمندانه در سطح بین المللی شناخته شده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The firm has already offered Coronation Street romeo Reg Holdsworth one for his honeymoon.
[ترجمه گوگل]این شرکت قبلاً به رومئو رگ هلدزورث یکی از خیابان Coronation Street را برای ماه عسل خود پیشنهاد داده است
[ترجمه ترگمان]این شرکت قبلا \" romeo Coronation romeo Reg Coronation Coronation را برای ماه عسل انتخاب کرده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Reg Seekings, a short, stocky and pugnacious East Anglian, had achieved a considerable reputation in the boxing ring.
[ترجمه گوگل]رِگ سیکینگز، یک اهل انگلستان شرقی کوتاه قد، تنومند و سرسخت، به شهرت قابل توجهی در رینگ بوکس دست یافته بود
[ترجمه ترگمان]رگ Seekings، یک Anglian کوتاه، stocky و جنگجو در ایست East، به شهرت قابل توجهی در رینگ بوکس دست یافته بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. She had a beau named Reg who had asked her to go to the most exciting professional hockey game of the season.
[ترجمه گوگل]او دختری به نام رگ داشت که از او خواسته بود به هیجان انگیزترین بازی هاکی حرفه ای فصل برود
[ترجمه ترگمان]او مردی به نام رگ دارد که از او خواسته بود به هیجان انگیزترین بازی حرفه ای هاکی در این فصل برود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Reg has remained a bachelor ever since he first asked her to marry him when they were childhood sweethearts in Cirencester.
[ترجمه گوگل]رگ از زمانی که برای اولین بار از او خواست با او ازدواج کند، مجرد مانده است
[ترجمه ترگمان]او از اولین باری که از او خواسته بود که با او ازدواج کند، از اولین باری که از او خواست با او ازدواج کند، باقی مانده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. When Gary and Clare began to argue, Reg decided to make himself scarce.
[ترجمه گوگل]وقتی گری و کلر شروع به بحث کردند، رگ تصمیم گرفت خودش را کمیاب کند
[ترجمه ترگمان]وقتی گری و Clare شروع به بحث کردند، رگ تصمیم گرفت که خود را کمیاب کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. In his report, the Chairman Reg Simmons thanked the retiring committee for all the work they had done.
[ترجمه گوگل]در گزارش خود، رئیس رج سیمونز از کمیته بازنشستگی به خاطر همه کارهایی که انجام داده اند تشکر کرد
[ترجمه ترگمان]در گزارش خود، رگ سیمونز از کمیته بازنشسته تمام کاری که انجام داده بود تشکر کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. It is an open secret that he and Reg Pybus are bosom pals.
[ترجمه گوگل]این یک راز آشکار است که او و Reg Pybus با هم دوست هستند
[ترجمه ترگمان]این یک راز باز است که او و رج Pybus دوست های صمیمی هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Well, Reg and Singh were very quiet when I showed them what those little brats had produced.
[ترجمه گوگل]خوب، رگ و سینگ خیلی ساکت بودند وقتی به آنها نشان دادم که آن دلاوران کوچک چه چیزی تولید کرده بودند
[ترجمه ترگمان]خوب، می تونی و سینگ وقتی من بهشون نشون دادم که این بچه کوچولوها چی تولید کرده بودن خیلی ساکت بودن
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Reg was already a well respected backroom boy and came to the club from highflying Walborough Solid Fuel Albion.
[ترجمه گوگل]رگ قبلاً یک پسر پشتیبان مورد احترام بود و از والبورو سولید فول آلبیون به باشگاه آمد
[ترجمه ترگمان]رگ در حال حاضر یک پسر backroom را مورد احترام قرار داده و از highflying Walborough Solid، Albion سوختی، به باشگاه آمد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. At his own suggestion, Reg said Singh had personally removed that clause from my contract with his nail clippers.
[ترجمه گوگل]رگ به پیشنهاد خودش گفت که سینگ شخصاً این بند را از قرارداد من با ناخن گیرش حذف کرده است
[ترجمه ترگمان]در پیشنهاد خود، رگ گفت که سینگ شخصا این بند را از قرارداد من با clippers حذف کرده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. For Reg, bookmaking was a mere step along the road to riches and power on the grand scale.
[ترجمه گوگل]برای رگ، کتاب‌سازی صرفاً گامی در مسیر رسیدن به ثروت و قدرت در مقیاس بزرگ بود
[ترجمه ترگمان]رگ زایی برای رگ تنها قدم به سمت ثروت و قدرت در مقیاس بزرگ بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. Reg Brealey, the club chairman, told shareholders at yesterday's annual meeting that the club still owes £ 3million.
[ترجمه گوگل]رگ بریلی، رئیس باشگاه، در جلسه سالانه دیروز به سهامداران گفت که باشگاه هنوز 3 میلیون پوند بدهکار است
[ترجمه ترگمان]رگ Brealey، رئیس این باشگاه، در جلسه سالانه خود به سهامداران گفت که این باشگاه هنوز ۳ میلیون پوند بدهکار است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

تخصصی

[زمین شناسی] سطوح صیقل خورده ریگ ها در اثر سایش بادی، یک دشت بیابانی وسیع که از آن، ماسه ریز توسط باد خارج شده و ورقه ای از گراول و سنگهای کوچک درشت و زاویه دار صیقلی شده توسط باد باقی می مانند که بر روی یک خاک آبرفتی قرار دارد و به شدت توسط محلول های معدنی برای تشکیل یک سنگفرش بیابانی پهناور سیمانی شده است. یک بیابان سنگلاخ، مثلاً در صحرای الجزیره و بخشهایی از بیابانهای آمریکا. - ریشه کلمه: Hamitic. جمع: regs. - نیز ببینید: serir؛ hammada. - مترادف: gravel desert.
[آمار] رگرسیون regression

به انگلیسی

• male first name (nickname for reginald)

پیشنهاد کاربران

قیمت اصلی و قانونی

A vehicle's registration mark, especially the letter denoting the year of manufacture
پلاک خودرو
In the US, it means the regular price
مثال : Reg $39. 99
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما