refraction profile

دارالترجمه ر.س.م.ی کاج

تخصصی

[زمین شناسی] نیمرخ شکست - یک نیمرخ لرزه ای که توسط طراحی هندسه گسترشی بطوری بدست می آید که ثبت انرژی که بطور افقی درون محیطی با سرعت سطحی بزرگ حرکت کرده را افزایش دهد. مقایسه شود با: نیمرخ بازتاب.

معنی یا پیشنهاد شما