refold

دارالترجمه ر.س.م.ی کاج

تخصصی

[زمین شناسی] چین مکرر - یک ساختار پیچیده سه بعدی که توسط تداخل دو یا چند رخداد چین خوردگی، یا رخداد تغییر شکل چرخشی شدید ایجاد می شود.

معنی یا پیشنهاد شما