reflection profile

تخصصی

[زمین شناسی] نیمرخ انعکاسی - ثبت لرزه ای از تعدادی از گروه های لرزه نگاری منفرد که در یک خط و با فواصل نسبتاً کم از نقطه انفجار، آرایش یافته اند و در آن، داده های نشان داده شده حاصل امواج لرزه ای بازتابیده هستند. - مقایسه شود با: نیم رخ انکساری.

پیشنهاد کاربران

بپرس