reflected wave

دارالترجمه ر.س.م.ی کاج

تخصصی

[برق و الکترونیک] موج بازتابیده موج بازتابیده از سطح، محل ناپیوستگی یا پیوند دو محیط مخلف مانندموج اسمانی در رادیو، موج پژواک از هدف رادار، یا موجی که در خط انتقال، با تطبیق نادرست به طرف منبع بر می گردد. - موج بازتاب
[زمین شناسی] موج منعکس شده، موج بازتابیده - یک موج کشسان که در سطح مشترک بین محیط ها با ویژگی های کشسانی متفاوت منعکس شده است. این موج توسط نمادهایی مانند PSS,SP,SS نشان داده می شود. - مقایسه شود با: converted wave.
[آب و خاک] موج برگشتی،موج بازتابی

معنی یا پیشنهاد شما