reflect off

پیشنهاد کاربران

بازتاب دادن، بازتاب خوردن، وقتی نور به جسمی می خورد که توان عبور از آن را ندارد، و در نتیجه مسیرش تغییر می کند
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما