referencing

تخصصی

[زمین شناسی] رجوع - فرآیند اندازه گیری فواصل افقی (یا شیب) و جهات از یک ایستگاه پیمایش تا نشانه های اختصاصی روی زمین نشانه های مرجع و سایر نشانه ها و اهداف پایدار نزدیک که می توانند در بازگشت یا موقعیت یابی مجدد ایستگاه از آنها استفاده کرد.

پیشنهاد کاربران

بپرس