reef segment

دارالترجمه ر.س.م.ی کاج

تخصصی

[زمین شناسی] قطعه ریفی - بخشی از یک ریف آلی را که بین گذرگاه ها، وقفه ها و کانال ها قرار دارد.

پیشنهاد کاربران

reef segment ( اقیانوس شناسی )
واژه مصوب: قطعۀ آب سنگ
تعریف: هر بخش از آب سنگ که در میان شکاف ها یا معبرها یا آبراه ها قرار دارد
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما