reef knoll

دارالترجمه ر.س.م.ی کاج

تخصصی

[زمین شناسی] ریف برآمده، ریف نول - الف) یک زیست کومه یا ریف مرجانی فسیلی که امروزه توسط یک تپه کوچک چشمگیر با ارتفاعی تا 100 متر، نشان داده می شود. بالاخص، یک توده کوچک پشته مانند یا مخروطی سنگ آهک مرجانی که کمابیش در نمای زمینی دایره ای است و عموما توسط سنگی با ترکیب متفاوت محصور شده است، مثلا در منطقه شاخص بخش craven در یورک شایر انگلستان - ب) یک ریف جدید به شکل یک برآمدگی را گویند. یک ریف کومه ای کوچک که بطور محلی و بیشتر به سمت بالا یا بطور جانبی ایجاد می شود. - مترادف: ریف برآمده

پیشنهاد کاربران

reef knoll ( اقیانوس شناسی )
واژه مصوب: تپۀ آب سنگی
تعریف: 1. تپۀ برجسته و گرد و کوچکی از سنگ آهک مرجانی که اغلب بالای آن شبیه به قارچ است 2. آب سنگ جدیدی شبیه به تپه ای گرد و کوچک
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما