reef edge

تخصصی

[زمین شناسی] لبه ریف - حاشیه رو به دریای یک پهنه ریفی که معمولا توسط کانال های موجی تشخیص داده می شود. مقایسه شود با: reef crest؛ reef front.

پیشنهاد کاربران

reef edge ( اقیانوس شناسی )
واژه مصوب: لبۀ آب سنگ
تعریف: حـاشیـۀ دریـاسوی ( seaward ) تختگاه آب سنگ که معمولاً وجه مشخص آن آبراه های آب کوهه ای است

بپرس