reef cap

تخصصی

[زمین شناسی] ریف پوش، ریف، آبسنگ، پشته واره - نهشته یا مواد ریف فسیلی که یک جزیره یا کوه را پوشانده یا بر روی آن قرار می گیرد. مقایسه شود با: پوشش مرجانی - *الف) یک ساختار پشته مانند یا تپه مانند، لایه ای یا توده ای که توسط موجودات ترشح کننده آهک، خصوصا مرجانها ایجاد می شود و عمدتا از بقایای آنها ساخته شده است. این ساختار در مقابل امواج مقاوم است و بالاتر از رسوب نهشته شده همزمان پیرامونی قرار می گیرد. همچنین، به چنین ساختاری گفته می شود که در گذشته زمین شناسی ساخته شده و امروزه در سنگی، معمولا با لیتولوژی متفاوت، محصور شده است. - نیز ببینید: bank؛ bioherm؛ biostrome. - مترادف: organic reef - *ب) توده یا پشته ای از سنگها، خصوصا مرجان و برخی اوقات از ماسه و گراول یا صدفها که بالا می آید از کف دریا یا دریاچه احاطه کننده اش تا سطح یا نزدیک سطح آب، و برای کشتیرانی خطرناک است؛ بالاخص چنین عارضه ای در 15 فاتومی (سابقا 6) یا کمتر. - نیز ببینید: shoal (آبتل). - *ج) اصطلاح ایالتی برای یک کانسار فلزی، خصوصا کوارتز طلادار را گویند. (مثلا saddle reef) -

پیشنهاد کاربران

reef cap ( اقیانوس شناسی )
واژه مصوب: کلاهک آب سنگی
تعریف: نهشته ای از آب سنگ های فسیلی که یک جزیره یا کوه را می پوشاند

بپرس