reed cast

دارالترجمه ر.س.م.ی کاج

تخصصی

[زمین شناسی] قالب درز اصلی - قالب عمودی و استوانه ای ماسه را گویند که فرضاً نشان دهنده پرشدگی یک قالب به جای مانده از نیزار شنی است

معنی یا پیشنهاد شما