recurrent folding

دارالترجمه ر.س.م.ی کاج

تخصصی

[زمین شناسی] چین خوردگی بازگشتی - یک نوع چین خودرگی که از تغییر شکل دوره ای یا فرونشست دوره ای حاصل می شود و توسط نازک شدن یا از بین رفتن سازندها در ستیغ برآمدگی ها تشخیص داده می شود. - مقایسه شود با: supratenuous fold. مترادف: چین خوردگی تجدید شده

معنی یا پیشنهاد شما