recessive trait

پیشنهاد کاربران

دامپزشکی و علوم دامی
صفت مغلوب
recessive trait ( زیست شناسی - ژن شناسی و زیست فنّاوری )
واژه مصوب: صفت نهفته
تعریف: صفتی که فقط در حالت جورتخمی ظاهر می شود

بپرس