recessive trait

پیشنهاد کاربران

recessive trait ( زیست شناسی - ژن شناسی و زیست فنّاوری )
واژه مصوب: صفت نهفته
تعریف: صفتی که فقط در حالت جورتخمی ظاهر می شود
دامپزشکی و علوم دامی
صفت مغلوب
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما