rear projection

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[سینما] نمایش از پشت - نمایش فیمل از پشت
[برق و الکترونیک] نمایش روی پرده از پشت سیستم تلویزیونی نمایش روی پرده که تصویر در آن روی صفحه نمایش شیشه ای زمینه انداخته می شود تا از طرفدیگر دیده شود.

معنی یا پیشنهاد شما