reaper

/ˈriːpər//ˈriːpə/

معنی: درو گر، ماشین درو
معانی دیگر: دروگر، ماشین درو

بررسی کلمه

اسم ( noun )
(1) تعریف: a machine that cuts standing grain.

- The corn had grown tall and was ready for the reaper.
[ترجمه گوگل] ذرت بلند شده بود و برای درو آماده بود
[ترجمه ترگمان] ذرت بلند شده بود و برای ریپر آماده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: one who reaps.

جمله های نمونه

1. The painting is organized about a young reaper enjoying his noonday rest.
[ترجمه گوگل]این نقاشی درباره یک دروگر جوان است که از استراحت ظهر خود لذت می برد
[ترجمه ترگمان]نقاشی در مورد یک مرد جوان در حال لذت بردن از ظهر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The long arm of the corporation's grim reaper is not deterred by such agoraphobic precautions.
[ترجمه گوگل]بازوی بلند دروگر تیره شرکت با چنین اقدامات احتیاطی آگورافوبیک منصرف نمی شود
[ترجمه ترگمان]بازوی طولانی عزرائیل از چنین اقدامات agoraphobic بیرون نمی شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. More zergling reinforcements arrive and kill reaper attempting to scout.
[ترجمه گوگل]نیروهای تقویتی بیشتر می رسند و درو را که تلاش می کند دیده بانی کند، می کشند
[ترجمه ترگمان]نیروی کمکی از نیروی کمکی می رسه و ریپر رو برای دیده بانی آماده می کنه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Predator and Reaper crews use removable hard drives to load map updates and transport mission videos from one computer to another.
[ترجمه گوگل]خدمه Predator و Reaper از هارد دیسک های قابل جابجایی برای بارگذاری به روز رسانی های نقشه و انتقال فیلم های ماموریت از یک رایانه به رایانه دیگر استفاده می کنند
[ترجمه ترگمان]Predator and و Reaper از درایوهای سخت جدا شدنی برای بارگذاری به روزرسانی های نقشه و انتقال ویدیو از یک رایانه به رایانه دیگر استفاده می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. In the autumn, a reaper was not to be hired for less than eightpence [a day, 50-75% up], plus his meals.
[ترجمه گوگل]در پاییز، یک دروگر برای کمتر از هشت پنی [در روز، 50 تا 75 درصد بیشتر] به اضافه وعده های غذایی او استخدام نمی شد
[ترجمه ترگمان]در پاییز، ماشین درو گری برای کم تر از eightpence [ یک روز، ۵۰ - ۷۵ درصد بالا ]، به اضافه غذایش استخدام نمی شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. You can't forget standbys like Superman, Barbie"a grim reaper, "Halloween's traditional cast of characters always gets its do.
[ترجمه گوگل]نمی‌توانید آماده‌باش‌هایی مانند سوپرمن، باربی، یک دروگر بداخلاق را فراموش کنید، «کاراکترهای سنتی هالووین همیشه کار خود را انجام می‌دهند
[ترجمه ترگمان]تو نمی تونی standbys مثل سوپرمن، باربی را فراموش کنی، بازی سنتی هالووین همیشه این کار را انجام می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. The "Grim Reaper" is a universal symbol of death and destruction.
[ترجمه گوگل]"Grim Reaper" نماد جهانی مرگ و نابودی است
[ترجمه ترگمان]The Grim نماد جهانی مرگ و نابودی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. That leaves Reaper with pretty much one option: build up on Devourers and tech up fast.
[ترجمه گوگل]تقریباً یک گزینه برای Reaper باقی می‌گذارد: ساختن روی Devourers و فناوری سریع
[ترجمه ترگمان]که استفاده از Reaper را با گزینه بسیار زیادی ترک می کند: ساخت on و تکنولوژی بالا بردن سریع
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. More zergling reinforcements arrive and kill a reaper attempting to scout.
[ترجمه گوگل]نیروهای کمکی بیشتر از راه می رسند و درو را که سعی در دیده بانی داشت می کشند
[ترجمه ترگمان]نیروی کمکی بیشتر وارد می شه و یه دروگر رو برای دیده بانی آماده می کنه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. The Reaper is the largest of the UAV's in the U. S. arsenal with a wingspan of 84 feet, a takeoff weight of 000 pounds, a payload capacity of 000 pounds and a flight time of 36 hours.
[ترجمه گوگل]ریپر بزرگترین پهپاد در زرادخانه ایالات متحده با طول بال 84 فوت، وزن برخاست 000 پوند، ظرفیت حمل بار 000 پوند و زمان پرواز 36 ساعت است
[ترجمه ترگمان]The بزرگ ترین هواپیمای بدون سرنشین در ایالات متحده آمریکا است اس زرادخانه با طول بال ۸۴ پا، ظرفیت برخاستن of پوند، ظرفیت بار مفید of پوند و زمان پرواز ۳۶ ساعت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Asked if France was in talks to buy Reaper UAVs from the U. S. -based General Atomics, Teisseire said: "All options are being studied for acquisition of medium-altitude, long-endurance UAVs beyond 20
[ترجمه گوگل]تیسیر در پاسخ به این سوال که آیا فرانسه در حال مذاکره برای خرید پهپادهای ریپر از شرکت جنرال اتمیکس مستقر در ایالات متحده است، گفت: «همه گزینه‌ها برای دستیابی به پهپادهای ارتفاع متوسط ​​و با استقامت بیش از 20 پهپاد در حال بررسی هستند
[ترجمه ترگمان]در پاسخ به این سوال که آیا فرانسه در حال مذاکره با buy Reaper از ایالات متحده است یا خیر اس -،، دبیر کل سازمان ملل متحد، گفت: \" همه گزینه ها برای کسب ارتفاع متوسط و بدون سرنشین با دوام بیش از ۲۰ مورد مطالعه قرار می گیرند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. The reaper leaped over a heap of cheap weapons.
[ترجمه گوگل]درو از روی انبوهی از سلاح های ارزان قیمت پرید
[ترجمه ترگمان]ماشین درو روی توده ای از سلاح های ارزان قیمت از جا کنده شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Courtesy of the not-so- Grim Reaper comes the following: south african Danie du Toit gave a lecture warning that death could occur at any time.
[ترجمه گوگل]با حسن نیت از جیم ریپر نه چندان گریم ریپر به شرح زیر است: دانی دو تویت، آفریقای جنوبی، سخنرانی کرد و هشدار داد که مرگ ممکن است در هر زمانی رخ دهد
[ترجمه ترگمان]با کسب اجازه از the نه چندان بد، اهل آفریقای جنوبی، دوتویت هشدار داد که مرگ می تواند در هر زمانی رخ دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. McCormick began to make his famous reaper in a grist mill.
[ترجمه گوگل]مک کورمیک شروع به ساختن درو معروف خود در آسیاب سرخ کرد
[ترجمه ترگمان]مک McCormick شروع کرد به ساختن reaper معروف در آسیاب بادی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. Would you like to know when the Grim Reaper will come and get you?
[ترجمه گوگل]آیا می خواهید بدانید که Grim Reaper کی می آید و شما را می گیرد؟
[ترجمه ترگمان]دوست داری بدونی که گریم ریپر کی میاد و تو رو گیر میاره؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

درو گر (اسم)
harvestman, reaper

ماشین درو (اسم)
reaper

به انگلیسی

• angel of death (portrayed as a being in a dark robe holding a long sickle)
person or thing that reaps a harvest, harvester
a reaper is a machine that is used to cut and gather crops.
a person who cuts and gathers crops by hand is also called a reaper.

پیشنهاد کاربران

عزرائیل
فرشته ی مرگ
ماشین درو
دروگر
دستگاه درو ( کشاورزی )
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما