reaming


برقو زدن عمران : گشاد کردن
شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[عمران و معماری] برقو زدن - گشادکردن
[نفت] برقوزنی

معنی یا پیشنهاد شما