reality

/riˈæləti//rɪˈælɪti/

معنی: معنی، حقیقت، واقعیت، هستی، اصلیت، اصالت وجود
معانی دیگر: باشایی، هستمندی، راستینی، راستادی

بررسی کلمه

اسم ( noun )
حالات: realities
عبارات: in reality
(1) تعریف: the state or quality of being actual or real.
مترادف: actuality, existence, truth
متضاد: fantasy
مشابه: being, case, certainty, fact, palpability, right, substance, tangibility, truth, verity, world

(2) تعریف: an actual object, occurrence, or person.

(3) تعریف: the whole of what is actual or real.
متضاد: delusion

(4) تعریف: similarity to what is actual or real.
مشابه: realism, verisimilitude

جمله های نمونه

1. crude reality
واقعیت آشکار

2. external reality
واقعیت مشهود

3. objective reality
واقعیت عینی

4. subjective reality
واقعیت خیالی

5. virtual reality
واقعیت مجازی

6. in reality
در واقع،عملا،به درستی که

7. i doubted the reality of their accusations
نسبت به راست بودن اتهامات آنها شک داشتم.

8. this painting approximates reality
این نقاشی با واقعیت تشابه دارد.

9. a film that counterfeits reality
فیلمی که همانند واقعیت است.

10. to lose touch with reality
از واقعیت دور شدن

11. her story is rooted in reality
داستان او برپایه ی واقعیات است.

12. the line between art and reality became blurred in his mind
حدفاصل بین هنر و واقعیت از ذهن او زدوده شده بود.

13. the relation of dream and reality
وابستگی خواب به واقعیت

14. her views do not correspond with reality
نظریات او با واقعیت همخوانی ندارد.

15. my shirt looks expensive, but in reality i bought it for only five dollars
پیراهن من گران به نظر می رسد ولی در واقع آن را فقط پنج دلار خریدم.

16. we must reconcile our ideals with reality
بایستی آرمان های خود را با واقعیت منطبق کنیم.

17. clothe your ideas in a garment of reality
عقاید خود را به جامه ی واقعیت ملبس کن.

18. his description is only an approximation of reality
توصیف او فقط تشابهاتی با واقعیت دارد.

19. they considered art to be extraneous to reality
آنان هنر را چیزی خارج از حوزه ی واقعیات می پنداشتند.

20. remove the vagueness from history and give it reality
ابهام را از تاریخ بزدا و آن را دارای واقعیت کن.

21. he didn't know whether the rumors about the treasure were legend or reality
نمی دانست شایعات مربوط به گنج افسانه است یا واقعیت.

22. The collision between reality and faith to our young black and blue.
[ترجمه گوگل]برخورد واقعیت و ایمان به جوان سیاه و آبی ما
[ترجمه ترگمان]برخورد بین واقعیت و ایمان به رنگ سیاه و آبی ما
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

23. Jaron Lanier coined the term "virtual reality" and pioneered its early development.
[ترجمه گوگل]Jaron Lanier اصطلاح "واقعیت مجازی" را ابداع کرد و پیشگام توسعه اولیه آن بود
[ترجمه ترگمان]Jaron Lanier واژه \"واقعیت مجازی\" را ابداع کرده و پیشگام توسعه اولیه آن شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

24. Real dream is the other shore of reality.
[ترجمه گوگل]رویای واقعی ساحل دیگر واقعیت است
[ترجمه ترگمان]رویای واقعی ساحل دیگر واقعیت است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

25. We thought he was serious but in reality he was joking.
[ترجمه گوگل]ما فکر می کردیم که او جدی است اما در واقع شوخی می کرد
[ترجمه ترگمان]ما فکر می کردیم که او جدی است، اما در واقع داشت شوخی می کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

26. He could no longer distinguish between illusion and reality.
[ترجمه گوگل]او دیگر نمی توانست بین توهم و واقعیت تمایز قائل شود
[ترجمه ترگمان]دیگر نمی توانست بین وهم و واقعیت تمایز قائل شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

27. Before it was reality, now it's just a memory.
[ترجمه Ali] این قبلا یک واقعیت بود، ولی حالا فقط یک خاطره است
|
[ترجمه گوگل]قبل از اینکه واقعیت بود، حالا فقط یک خاطره است
[ترجمه ترگمان]قبل از آن که واقعیت داشته باشد، حالا فقط یک خاطره است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

28. You're out of touch with reality.
[ترجمه گوگل]شما با واقعیت ارتباط ندارید
[ترجمه ترگمان]تو با واقعیت کنار اومدی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

29. TV is used as an escape from reality .
[ترجمه گوگل]تلویزیون به عنوان فرار از واقعیت استفاده می شود
[ترجمه ترگمان]از تلویزیون به عنوان فرار از واقعیت استفاده می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

معنی (اسم)
abstract, meaning, sense, significance, implication, signification, point, reality, spirit, intent, innuendo, essence, idea, ideal, moral, peculiar charm

حقیقت (اسم)
truth, act, fact, reality, principle, verity, trueness

واقعیت (اسم)
fact, reality, verity, actuality, objectivity

هستی (اسم)
being, reality, objectivity, essence, existence

اصلیت (اسم)
identity, reality, inherence, inherency, fatherhood, paternity

اصالت وجود (اسم)
reality

انگلیسی به انگلیسی

• state of being real; real thing or fact; actuality
reality is the real nature of everything, rather than the way someone imagines it to be.
the reality of a situation is the truth about it, especially when it is unpleasant.
if something becomes a reality, it actually exists or is actually happening.
you can use in reality to state the real nature of something, when it contrasts with something that is incorrect or imaginary.

پیشنهاد کاربران

Turn your dreams into reality
رویاهای خود را به واقعیت تبدیل کنید.
واقعیت
مثال: The reality of the situation finally sank in.
واقعیت موضوع در نهایت فهمیده شد.
*آموزش زبانهای انگلیسی، ترکی استانبولی و اسپانیایی
وجود
مثال:
Moment - by - moment reality of human error
reality: حقیقت، واقعیت
pure reality: واقعیت مطلق
🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند:
فعل ( verb ) : realize
اسم ( noun ) : reality / realism / realist / realization
صفت ( adjective ) : real / realizable / realistic
قید ( adverb ) : real / really / realistically
واقعیت
جهانِ واقع، جهانِ عینیت، واقعیتِ جهان
I would like your sister to live in the city
Tell her that the second son she is considering cannot be your son - in - law because your daughter will get married in her hometown. And don't think about the first boy at all, because I am starting a big war with God, don't think at all, don't think at all, I will close my eyes if I want to
...
[مشاهده متن کامل]

This talk has been to my comfort, but God forbid, in reality, it should not happen.
من دوست دارم خواهرتان در شهر زندگی کند
بهش بگویید پسر دوم که مد نظر داره نمیتواند داماد شما باشد زیرا دخترتان در همان شهر پدری خود ازدواج خواهد کرد. و در مورد پسر اول هم اصلا فکر نکند چون به خداوندی خدا جنگ بزرگی به پا می اندازم اصلا فکر نکند اصلا فکر نکند چشم رو همه چی خواهم بست اگر بخواهد
این صحبتی تا حد ارامش من بوده است اما خدای نکرده در واقعیت ، اتفاق نیافتد بسیار بیاندیشد

the state or quality of being real.
resemblance to what is real.
a real thing or fact.
اگه دوست داشتید لایک کنید 🌌💎
واقعیت
آرزوهاتو تبدیل به واقعیت کن!
Make your dreams reality !
the state or quality of having existence or substance
the quality or state of being real
واقعی بودن چیزی
وجود خارجی داشتن
( وهم و خیال یا روح نبودن )
the quality of being lifelike
authenticity

اصل - اصول
پخش زنده
واقعیت
عملا
🌸
I love your family very much and I respect and value it a lot
I always had imaginations and hopes and the result of a lot of satisfaction
from them in my mind for my dreams
my feelings and interest in your parents are unchangeable, they are our elders
...
[مشاهده متن کامل]

But I have a bit of a realistic view, even though their feelings and interest in accepting them have not changed.
I believe that they accept me for asking for your love in the best interest
I do not have dream ideas but I know that in the future I should be able to turn those bright dream ideas into reality.
من خانواده شما رو خیلی دوست دارم و مورد احترام و ارزش زیادی قائل هستم
همیشه تصورات و امیدواری و نتیجه رضایت بخشی زیادی از جانب آنها در ذهن برای ملحق شدن به خانواده شما را داشتم
احساس و علاقه من به والدین شما تغییر ناپذیر است ، آنها بزرگان ما هستند
اما یک ذره دید واقع بینانه دارم اینکه احساس و علاقمندی آنها برای پذیرش من تا حدودی تغییری نکرده است
باور من این است آنها من را برای خواستار عشق تو در مصلحت میقبولانند
تصورات رویا پردازی ندارم اما میدانم که باید در آینده بتوانم آن تصورات روشن رویایی را به واقعیت متحول کنم
برای همین ، تصورات با واقعیت حقیقت که بتواند همخوانی داشته باشد بنظر ب زمان در آینده بتوانم مورد عنایت لطف محبت آنها واقع شوم

the way life really is.
واقعی
واقعیت
حقیقت
مفهوم
واقعیت_حقیقت
اصالت
the reality of the wood : اصالت این چوب
واقعیت
Reality check با حقیقت روبرو شدن ,
پذیرش حقایق دردناک
1. تحقق بخشیدن
2. فهمیدن، پی بردن
در واقع
واقع گرایانه - منطبق بر واقعیت ( مثل مدل سازی واقع گرانه /reality modeling )
واقع گرایی
واقعیت عشق
جدید

مشاهده ادامه پیشنهادها (١٠ از ٢٥)

بپرس