reaction series

تخصصی

[زمین شناسی] سری واکنشی - سری واکنشهای شیمیایی است که در حین سرد شدن ماگما با نامتعادل شدن کانی دما بالا در مذاب و واکنش آن جهت تشکیل یک کانی دیگر بوجود می آید. - * یک سری از کانی ها که در آن، هر فاز کانی که زودتر تشکیل شده باشد، با مذاب تمایل به واکنش دارد و بعدها در تفریق، تمایل به ایجاد یک کانی جدید در پایین سری دارد. مثلا بلورهای زودتر تشکیل شده اولیوین با ماگما برای تشکیل بلورهای پیروکسن واکنش می دهد و در مقابل، خود پیروکسن ها ممکن است بعدها با مایعات بعدی برای تشکیل بلورهای آمفیبول واکنش دهند. دوسری واکنشی متفاوت وجود دارد: سری واکنشی پیوسته و ناپیوسته. این مفهوم، اغلب اشاره به سری واکنشی باون دارد (به افتخار ان. ال باون، کسی که اولین بار آن را پیشنهاد نمود) و یا همچنین به عنوان اصل واکنش خوانده می شود. - * نیز ببینید: جفت واکنشی - -

معنی یا پیشنهاد شما