reaction curve or reaction line or reaction line

تخصصی

[زمین شناسی] منحنی واکنشی - رجوع شود به reaction line.

معنی یا پیشنهاد شما