ray path

تخصصی

[برق و الکترونیک] مسیر پرتو
[زمین شناسی] مسیر پرتو، مسیر شعاع، مسیر موج - یک خط فرضی که در امتداد آن انرژی موج حرکت می کند. مسیر پرتو همیشه عمود بر جبهه موج در یک محیط همسان گرد می باشد. مترادف: path در لرزه شناسی؛ trajectory در لرزه شناسی.

معنی یا پیشنهاد شما