ray crater

تخصصی

[زمین شناسی] کراتر شعاعی - یک دهانه بزرگ در ماه که نسبتا جوان و دارای شعاع های واضح است؛ مثلا کوپرنیک.

معنی یا پیشنهاد شما