ravine

/rəˈviːn//rəˈviːn/

معنی: ابکند، سره، دره تنگ و عمیق، مسیل، دارای دره تنگ کردن
معانی دیگر: (تنگ و عمیق) آبکند، فرکند، دهار
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

اسم ( noun )
• : تعریف: a deep, steep-sided cut in the land, esp. one carved by the flow of water.
مترادف: canyon
مشابه: chasm, gorge

جمله های نمونه

1. A ravine delimited the property on the south.
[ترجمه ترگمان]یک دره در جنوب بود
[ترجمه گوگل]یک دره مالکیت را در جنوب تعریف می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The soldiers shot down into the ravine.
[ترجمه ترگمان]سربازان به سوی دره سرازیر شدند
[ترجمه گوگل]سربازان به داخل یخ زده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Heave the rocks into the ravine.
[ترجمه ترگمان]صخره ها را بالا بکشید
[ترجمه گوگل]سنگها را به حیاط ببرید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The straight flow of the brook formed a ravine.
[ترجمه ترگمان]جریان مستقیم جویبار، دره را تشکیل می داد
[ترجمه گوگل]جریان مستقیمی از بروک یک دره تشکیل شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. And we were travelling again, through ravine, under totem.
[ترجمه ترگمان]و ما دوباره به راه افتادیم و از وسط دره عبور کردیم
[ترجمه گوگل]و ما دوباره از طریق حیاط، زیر تتیم سفر کردیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. A bus plunged 250 feet into a ravine, killing thirty people.
[ترجمه ترگمان]یک اتوبوس ۲۵۰ فوت در یک دره سقوط کرد و سی نفر را کشت
[ترجمه گوگل]یک اتوبوس 250 پا به یک دره فرو ریخت و سی نفر را کشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. At the Gynn, the ravine was bridged and an elaborate tramway layout constructed, facilitating cars reversing in both directions.
[ترجمه ترگمان]در the، این دره پل از میان رفته بود و طرحی پیچیده و استادانه ساخته شده بود و اتومبیل ها را در هر دو طرف تسهیل می کرد
[ترجمه گوگل]در گین، حوضه پل ها و طرح بندی تراموا دقیق ساخته شده است، که باعث تسهیل چرخش خودروها در هر دو جهت می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. The ravine was covered on both sides, though not yet filled.
[ترجمه ترگمان]دره از هر دو طرف پوشیده شده بود، هر چند که هنوز پر نشده بود
[ترجمه گوگل]حیاط از هر دو طرف پوشیده شده بود، اما هنوز پر نشده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. On one side we looked into a vast ravine.
[ترجمه ترگمان]از یک طرف به یک دره عمیق نگاه کردیم
[ترجمه گوگل]در یک طرف به یک دره گسترده رسیدیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. The ravine made him think of a painting, but not a painting that he himself could have conceived of or completed.
[ترجمه ترگمان]آبکند او را به فکر نقاشی تبدیل کرده بود، اما یک نقاشی نبود که خود او بتواند تصورش را بکند یا تکمیل کند
[ترجمه گوگل]حیاط او را به یک نقاشی فکر کرد، اما نه یک نقاشی که خودش می توانست تصور کند یا تکمیل کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. He contemptuously hurled the notice-board into a ravine.
[ترجمه ترگمان]او با تحقیر به داخل یک دره عمیق برخورد کرد
[ترجمه گوگل]او تحقیرآمیز هیئت اطلاع رسانی را به یک حوضچه میبرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. One section drops into a ravine filled with live oak and bay.
[ترجمه ترگمان]یک قسمت از دره ای که پر از چوب بلوط و خلیج است فرو می افتد
[ترجمه گوگل]یک بخش به یک دره پر شده با بلوط و خلیج زندگی می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. The track continued along the bottom of the ravine but was barely distinguishable among the tumbled ruins of winter.
[ترجمه ترگمان]جاده در ته دره ادامه پیدا کرد، اما به سختی در میان ویرانه های سوخته زمستان به سختی قابل تشخیص بود
[ترجمه گوگل]این آهنگ در امتداد پایه ی دره ادامه داشت اما در میان خرابه های زمستانی از بین رفته بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. In some cases the ravine could well be shown as virtually bottomless.
[ترجمه ترگمان]در برخی موارد این دره به خوبی می تواند به صورت مجازی نشان داده شود
[ترجمه گوگل]در بعضی موارد می تواند به خوبی دره بیرون نشان داده شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. The sixth tanker still lay in the ravine, waiting for a crew to pull it out of the ditch.
[ترجمه ترگمان]تانکر ششم هنوز در دره دراز کشیده بود و منتظر بود تا خدمه آن را از گودال بیرون بکشند
[ترجمه گوگل]تانکر ششم هنوز در حوضه قرار دارد و منتظر یک خدمه است تا آن را از غلاف خارج کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

ابکند (اسم)
arroyo, gully, ravine, gorge, kloof

سره (اسم)
ravine

دره تنگ و عمیق (اسم)
ravine

مسیل (اسم)
stream, ravine, watercourse

دارای دره تنگ کردن (فعل)
ravine

تخصصی

[عمران و معماری] آبکند - مسیل - فرکند
[زمین شناسی] آبکند، دره تنگ و عمیق، دارای دره تنگ کردن
[] فَرکند
[آب و خاک] آبکند بزرگ عمیق

به انگلیسی

• steep narrow valley carved by running water, gorge
a ravine is a very deep, narrow valley with steep sides.

پیشنهاد کاربران

a deep narrow valley with steep sides SYN gorge
مسیل
دره تنگ و عمیق
شکاف
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما