ravinated

تخصصی

[زمین شناسی] فرکنده - عارضه یا منظره ای گویند که توسط جویبارها حفاری شده است.

معنی یا پیشنهاد شما