rauhaugite

تخصصی

[زمین شناسی] یک کربناتیت که حاوی آنکریت یا دولومیت می باشد. این نام که توسط بروگر در سال 1921 دارد شده است، از روی نام rauhaug در مجموعه فن در نروژ اقتباس شده است. - مقایسه شود با: بفورسیت

معنی یا پیشنهاد شما