rattle stone

تخصصی

[زمین شناسی] سنگ جغجغه ای - سنگالی که از لامینه های هم مرکز با ترکیب متفاومت ساخته شده که در آن، لایه های حل شدنی تر توسط انحلال از بین رفته اند و بخش مرکزی جدا از بخش بیرونی مانده است. مثلا سنگالی از اکسیدآهن که با ماسه سست و جدا از هم پر شده که وقتی تکان داده می شود، صدای تلق تلق ایجاد می کند. - مترادف: klapperstein. - نیز نوشته می شود: rattlestone؛rattle-stone

معنی یا پیشنهاد شما