ratiometer

تخصصی

[زمین شناسی] نسبت سنج - دستگاهی که برای اندازه گیری نسبت دو اختلاف در پتانسیل استفاده می شود. -
[آب و خاک] نسبت سنج
[برق و الکترونیک] نسبت سنج دستگاه اندازه گیری که خارج قسمت دو کمیت الکتریکی را اندازه می گیرد. انحراف عقربه دستگاه متناسب با نسبت جریانهای عبوری از دو پیچک است.

معنی یا پیشنهاد شما