random sets of points

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[آمار] مجموعه های تصادفی نقاط

معنی یا پیشنهاد شما