random process

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[برق و الکترونیک] فرآیند تصادفی
[زمین شناسی] فرآیند تصادفی
[ریاضیات] فرایند تصادفی
[آمار] فرایند تصادفی

معنی یا پیشنهاد شما